Vem var Ellen Key?

ELLEN KEY 1849 - 1926

Vem var hon?

 

Ellen Key 1849-1926

Ellen Key föddes 11 december 1849 på herrgården Sundsholm utanför Västervik. Båda föräldrarna var liberaler och hemmet var fyllt av böcker som den läshungriga äldsta dottern fick fri tillgång till. Pappan, Emil Key, blev riksdagsman och Ellen fick fungera som hans värdinna och ”spökskrivare” under vistelsen i Stockholm.

 

En utlandsresa 1873 tillsammans med pappan gjorde henne till ”europolit” med intresse och känsla för barn, sociala frågor, kvinno- och fredsfrågor. Efter en olycklig kärlekshistoria började hon verka offentligt på 1880talet.

Ellen Keys mest kända bok är Barnets århundrade som publicerades vid sekelskiftet 1900. Den kom att översättas till 26 olika språk.

 

Hon utgick från en organisk syn på barnet som en växt som behöver frihet och näring att utveckla sina anlag. Läraren skulle låta vara och inte ingripa störande mer än nödvändigt.

Bildning genom självverksamhet var målet för ungdomsskolan liksom för folkbildningen. Faktaplugg och (yrkes)utbildning borde komma först i högre skolformer.

Hon ville avskaffa både aga och betyg – de befordrar fjäsk och osjälvständighet, liksom katekesplugg och ”snuttifiering” av skoldagen.

Inspirerad av idealisten Goethe talade hon om skönhetens religion. -

Skönhetssinnet finner endast ett sant behag i lagom och måtta.

 

I den lilla Verdandi-skriften Skönhet för alla (1899) behandlar hon särskilt skönheten i hemmen, kvinnornas domän: En människa mår bättre, blir vänligare och gladare ifall man i sitt hem möter vackra former och färger på de ting man omger sig med. Idealet var ungefär det vi ser på Carl Larssons tavlor: ljus och enkel hemtrevnad; det som är funktionellt är också vackert. Men hon fick problem med industrialismens intrång i naturens skönhet…, där människan växer sig stor genom att känna sig liten.

Redan från 1879 såg hon sig själv som fritänkare. Ellen Key kunde inte acceptera kristendomens dömande och straffande personliga Gud utan utformade sin egen livstro, en optimistisk utvecklingstro på livet och kärleken.

Kärleken var det som konstituerade äktenskapet, menade Ellen Key i protest mot den tidens konvenansäktenskap. Denna radikala ståndpunkt gjorde henne ytterst misstänkt i konservativa kretsar.

Samtidigt betonade hon kvinnors och mäns skilda natur och egenskaper, vilket i sin tur försvårade relationerna till kvinnorörelsen.

Mellan 1900 och 1910 vistades Ellen Key mycket utomlands men verkade i debatten för fredlig unionsupplösning med Norge 1905 samt i arbetet för kvinnlig rösträtt.

År 1910 byggde hon åt sig villan Strand vid Omberg. Devisen på öppna spisen där: accende et arde! tänd och brinn! vittnar om hennes intensiva och engagerade personlighet och liv, trots besvikelser, den största förmodligen att inte ha fått bilda egen familj.

Ellen Key dog på Strand den 26 april 1926 och jordfästes av ärkebiskop Nathan Söderblom. Hon gravsattes i familjegraven i Västervik.

Kerstin Bergman

 

ELLEN KEY-SÄLLSKAPETS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

 

Styrelsen har bestått av Kerstin Strand, ordförande, Majken Backman, Kerstin Bergman, Monika Sternö Brandborg, vice ordförande, Gun Britt Fredriksson, Margareta Karlsson, kassör, Susanne Orrenius, Ann-Mari Tormalm.

Revisorer har varit Göran Sternö och Lennart Fast. Revisorsuppleant Helena Hillar

Valberedning har varit Sonja Andersson och del av året Gunilla Ringsten.

 

Ellen Key-sällskapet har c:a 295 medlemmar utspridda över hela Sverige. Således en ökning från förgående år.

Medlemsavgiften är 150 kr/medlem och 200 kr för samboende

Hemsidan www.ellenkeysallskapet.se där aktiviteter, nyheter och kontaktuppgifter återfinns har skötts av Kerstin Bergman.

Ekonomin är stabil. Inkomsterna kommer huvudsakligen från medlemsavgifter och bokförsäljning. Utgifterna är annonsering, kulturaftnar, tryckning av årsskrift och medlemsinformation samt distribution av dessa.

 

Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträde under året. Övrig kommunikation har förts via e-post.

Ellen Key-sällskapets stadgar, som gällt från 1969, har reviderats och godkändes av årsmötet maj 2016.

Årsskriften för 2016 är författad av Anders Fahlbeck Ellen Keys stambok- Tankar. En stambok definieras som minnesbok, resealbum, en bok där vänner m.fl. skriver vers, tänkespråk. En av gästerna som citeras i boken, Joel Haugard, skrev om sitt besök på Strand ”En av de bästa högtidsstunder i mitt liv”.

 

25 april högtidlighölls 90 årsminnet av Ellen Keys död och sällskapet var representerat. På familjegraven i Västervik nedlades blommor och framfördes minnesord om tankar och idéer som Ellen Key lämnat efter sig och fortfarande är aktuella.

På Hallwylska museet hölls en utställning 19 februari – 30 april Skönhet för alla i ett nytt ljus-idealhem vid sekelskiftet 1900 .På plats fanns sällskapet med information om vår verksamhet.

12 juni anordnades ett panelsamtal av projektledare Åse Berglund och Stiftelsen Strand där f d ordf Kerstin Bergman, EKS, medverkade med ett öppningsanförande om Ellen Key. John Chrispinsson, journalist och programledare ledde samtalet och ett 30 tal gäster var inbjudna.

 

Sommarens kulturaftnar var uppskattade.

26maj hölls årsmötet med sång och musik av Beppe Wolgers framförda av Lenas trio

30 juni Monica Braw föreläste om Ellen Key och hennes influens på japansk kvinnorörelse.

14 juli gästade Lena Kåreland Strand och gav oss en inblick i Ellen Key och George Sands syn på kärlek.

4 augusti Karin Ström Lehander som berättade om Tyra Kleens konstnärskap och hennes kontakter med Ellen Key.

16 augusti Under en cafékväll på Hunnebergsgårdarna Hos Rudholms framfördes ett spel om Ellen Keys syn på kärlekens villkor, vällust och vånda. Det var författat av Monika Sternö Brandborg som tillsammans med andra styrelsemedlemmar uppförde spelet.

11 december firades Ellen Keys födelsedag i Stockholm med föreläsning av Ronny Ambjörnsson med titeln Vad har Ellen Key att säga oss idag.

 

Under 2016 har diskussioner och planer om utsmyckning av Hus Key på Linköpings Universitet förts med Tobias Lindgren, enhetschef på Lokalförsörjningsenheten LiU, Kerstin Lind, universitetsadjunkt, IKK, LiU m.fl. Detta i syfte att tydliggöra varför Hus Key bär detta namn. Studenter har gjort olika konstnärliga gestaltningar föreställande Ellen Key och efter en jurybedömning utsågs två verk som högtidligen avtäcktes i december och nu finns att beskåda i Hus Keys foaje,

 

EKS har tillhandahållit informationsblad på bl.a.Linköpings bibliotek och Turisthotellet i Ödeshög.

Margareta Karlsson har talat om Ellen Key på ABF i Eskilstuna, Carl Larssongården i Sundborn och ”Kvinnoföreningen Viking ” i Linköping

 

Höstutskicket bestod av ett brev från Ellen Key till sin mor daterat juni 1876. Det handlade om en resa till Norge genom Östergötland varvid hon för första gången träffade Urban von Feilitzen.

 

Ingela Bendt och Lisbeth Håkansson Petré citerar Ellen Key på sin facebooksidan https://www.facebook.com/ellenkeysäger/ De har också givit ut ett bokmärke som sändes till medlemmarna i höstbrevet.

 

Ellen Keystyrelsen vill framföra sitt tack till medlemmar och besökare på våra arrangemang.

 

Vi samarbetar med Strand och Folkuniversitetet

Finspång april 2017

 

 

Kerstin Strand Monika Sternö Brandborg Margareta Karlsson

ordförande vice ordförande skattmästare

 

 

Kerstin Bergman Majken Backman Ann-Mari Tormalm

 

 

Susanne Orrenius Gun-Britt Fredriksson

 

 

Ellen Key-sällskapets nya bankgironummer

på Länsförsäkringar är

5244-8438.

Du blir medlem genom att sätta in 150 kr, 200 kr för samboende.

Swish: 123-2458966.

Ange namn och adress!