{

Bildning – är det som är kvar, sedan vi glömt allt, hvad vi lärt.

Citat från ”Barnets århundrade”, 1900

Ellen Key-sällskapet anordnar under året en rad aktiviteter i form av kulturaftnar på Ellen Keys Strand och firandet av Ellen Keys födelsedag i Stockholm. Detaljerad information om aktiviterna finns på sidan ”Kulturprogram & Kalender”.

Välkommen att bli medlem och stödja Ellen Key-sällskapet. Vi önskar alltid att bli fler som kan sprida Ellens idéer vidare. Som medlem sänder vi Dig årsskrift, höstbrev, inbjudan till våra kulturprogram på Strand och andra aktiviteter (i Norrköping och Linköping). Den 11 december firar vi Ellen Keys födelsedag i Stockholm med en föreläsning eller annat program.

Medlemskap kan tecknas på plats eller avgiften betalas in på vårt bankgironummer 5244-8438 eller swish 123 245 8966. Avgiften är 150 kr för enskild och 200 kr för samboende par. Vi ber att Ni fyller i Ert namn och adress på inbetalningsavin !

2024

Sommarens program 2024

Sommarens program 2024

För mer info om respektive kulturafton se även rubriken Kulturprogram & Kalender! I år möts vi dels i Ellen Keys vackra hem Strand, dels i Vadstena och Hästholmen. Notera platsen vid respektive programpunkt. Vi ber om föranmälan senast två dagar före alla våra...

läs mer
Årsskrift 2024

Årsskrift 2024

Ellen Keys samhällsmoderlighet i ett internationellt perspektiv (1900-1939) av Ulla Åkerström. Årsskrift 2024 är en unik sammanställning om Ellen Keys inflytande på kvinnorörelserna i andra länder och hur begreppet samhällsmoderlighet fungerade som ideal i ett...

läs mer

2023

Årsskrift 2023

Årsskrift 2023

Temat för årsskriften 2023 är Krig och Fred. Här får vi bland annat ta del av Susanna Alakoskis och K.G. Hammars – tankar, erfarenheter och kunskap – i ämnet.

läs mer

2022

Att känna sig urlakad som en lutfisk, är en liknelse som Ellen Key använde vid tiden för första världskriget.  Det berättar Viveka Adelswärd, samtalsforskare och professor emerita, den 11 augusti på Linköpings stadsbibliotek. Föredraget handlade om Ellen Keys och Theodor Adelswärds brevväxling. Båda har ett starkt patos för freden, men olika personligheter. Och visst kan vi känna oss urlakade som lutfisk i vatten, men varken Theodor Adelswärd eller Ellen Key lät hopplösheten få sista ordet. Av det kan vi lära oss att vi alla behövs – med våra olika förmågor – i arbetet för fred.

2021

2020

Om sällskapet

Ellen Key-sällskapet bildades 1969 och är en ideell och opolitisk förening med syfte att sprida kännedom om Ellen Keys tankar och idéer.

Vad ville Ellen Key

Hon tog ställning för yttrande- och tryckfrihet, kvinnlig rösträtt och för kärlekens frihet, som för henne utgör grunden för äktenskapet.

Vem var Ellen Key

Redan från 1879 såg hon sig själv som fritänkare. Ellen Key  utformade sin egen livstro, en optimistisk utvecklingstro på livet och kärleken.

Skönheten

”Ett rum får en själ, först när en människa där röjer sin själ, när det visar oss vad denna människa minns och älskar, hur hon dagligen lever och arbetar ”.

Kärleken

Utan frihet blir allt tal om kärlek meningslös Då kvinnor och män åtnjuter samma rättigheter i juridisk mening kan de mötas i verklig kärlek.

Bildningen

Ellen Key gjorde skillnad på kunskap och bildning
”Bildning är icke vad vi lärt utan vad vi hava kvar när vi glömt allt vi lärt.”